Oddelegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Członka Zarządu

Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na Rada Nadzorcza na mocy podjętej w dniu 8 lutego 2017 roku Uchwały nr 2/VII/02/2017 postanowiła ponownie oddelegować Panią Sabinę Rowińską - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące tj. maksymalnie do dnia 8 maja 2017 roku.

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w roku 2017 będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

w dniu 14 lutego 2017 r. - dane za IV kwartał 2016 r.
w dniu 15 maja 2017 r. - dane za I kwartał 2017 r.
w dniu 14 sierpnia 2017 r. - dane za II kwartał 2017 r.
w dniu 14 listopada 2017 r. - dane za III kwartał 2017 r.

Informacja o zawarciu istotnej umowy

Realizując zapisy „Założeń do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020” Zarząd OPEN-NET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy OPEN-NET S.A. a INTERTEL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy jest współpraca między stronami w celu prowadzenia innowacyjnych projektów gospodarczych, w szczególności w dziedzinie wzbogacania surowców energetycznych.

Strony